Algemene actievoorwaarden

Meest recente herziening 25 oktober 2019

Logo Veronica

Algemene actievoorwaarden Leukste Voetbalkroeg van Nederland

Eredivisie Media & Marketing C.V.

Deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de Winactie “Leukste Voetbalkroeg van Nederland” (hierna: “de Winactie”). Deze Winactie is een initiatief van Eredivisie Media & Marketing CV(EMM).

U kunt deelnemen via www.leukstevoetbalkroeg.nl (hierna: “de website”). Door deelname aan de Winactie maakt u kans op de prijs die in artikel 3 staat omschreven.

Over deze Winactievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname

 • 1 Uitsluitend kroegen die beschikken over een FOX Sports Zakelijk licentie kunnen genomineerd worden als ‘Leukste voetbalkroeg van Nederland’.
 • 2 U garandeert dat de door u opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelname-procedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om eventuele prijswinnaars de prijsinformatie te kunnen toesturen.
 • 3 Deelname aan de Winactie is uitgesloten voor medewerkers van EMM alsmede een ieder die (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de Winactie.
 • 4 Alle kroegen die deelnemen aan de Winactie zijn gebonden aan deze Actievoorwaarden en accepteren bij deelname dat deze Actievoorwaarden integraal van toepassing zijn. Deze Actievoorwaarden zijn te vinden op de volgende website: www.leukstevoetbalkroeg.nl/actievoorwaarden
 • 5 Door deelname aan de Winactie verklaart de deelnemer integraal akkoord te gaan met de inhoud van deze Actievoorwaarden en met alle beslissingen die EMM inzake deze Winactie neemt.
 • Alle kroegen die deelnemen kunnen zich te allen tijde afmelden voor deelname via info@foxsportszakelijk.nl.

Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)

2.1 De Winactie bestaat uit twee actieonderdelen, welke als volgt zijn onderverdeeld:

 • Ronde 1: Stemmen op alle genomineerde voetbalkroegen gedurende de periode van 25 oktober 2019 tot en met 20 november 2019
 • Ronde 2: Bepalen winnaar door vakjury op de drie geselecteerde voetbalkroegen gedurende de periode van 22 november 2019 tot en met 24 november 2019.

2.2 Uitsluitend indien u deelneemt middels de in artikel 1.2 omschreven wijze maakt de deelnemende kroeg kans op het winnen van de prijs.

2.3 In elke provincie wordt er één provinciewinnaar gekozen. De kroeg die in de provincie de meeste stemmen heeft gehaald, krijgt de titel ‘provinciewinnaar’ toegewezen.

2.4 Indien er twee of meerdere kroegen uit een zelfde provincie, een gelijk aantal stemmen hebben, zal op basis van loting worden bepaald welke kroeg wordt aangemerkt als provinciewinnaar . Deze regel geldt uitsluitend als twee of meerdere kroegen hiermee op de eerste plaats zouden eindigen.

2.5 Het kiezen van de uiteindelijke winnaar geschiedt o.b.v. een jury-rapport. Van de twaalf provinciewinnaars worden uiteindelijk de drie kroegen met de meeste stemmen door de vakjurry bezocht. De kroeg die door de vakjury, door middel van een scoreforumlier, de hoogste score krijgt toegedeeld, wordt aangemerkt als uiteindelijke winnaar. De vakjury kan nooit twee of drie kroegen uit dezelfde provincie bezoeken.

2.6 De kroegen worden beoordeeld op vier onderdelen: kroegsfeer, voetbalbeleving, personeel/service en catering. Kroegen die worden bezocht door de jury hebben geen overwegende invloed op de beoordelingscriteria, noch op de eindscore.

2.7 Deelnemers aan de verkiezing hebben geen overwegende invloed op de bepaling van de uiteindelijke winnaar.

2.8 Indien er twee of meerdere kroegen een gelijk aantal stemmen hebben, en hiermee op de derde plaats komen, zal op basis van loting worden bepaald welke kroeg me gaat in de trekking. Deze regel geldt uitsluitend als twee of meerdere kroegen hiermee op de derde plaats zouden eindigen.

2.9 De winnaar van de Leukste Voetbalkroeg van Nederland wordt op 30 november 2019 door EMM bekend gemaakt. Daarnaast ontvangt de persoon die het winnende team heeft aangemeld een e-mail ter bevestiging.

2.10 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 3: De prijs

3.1 De winnaar van de Leukste Voetbalkroeg van Nederland wint:

 • De officiële ‘Leukste voetbalkroeg van Nederland’ –schaal;
 • Een FOX Sports Zakelijk- licentie voor gedurende één jaar;
 • Een drive-in show van Radio Veronica;
 • 10.000 bitterballen.

3.2 Te winnen prijzen zijn uniek en staan op naam van de winnende voetbalkroeg. De prijs is niet overdraagbaar (tenzij EMM daar expliciet toestemming voor verleent), inwisselbaar of uit te keren in geld.

3.3 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze Winactie.

3.4 EMM kan de prijs – al dan niet gedurende de looptijd daarvan – intrekken wanneer de prijswinnaar geen vaste woon- of verblijfsplaats heeft in Nederland, of een minderjarige tot 18 jaar aan de Winactie blijkt te hebben deelgenomen.

3.5 De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld. Evenmin mag zij worden verkocht of op andere wijze worden verhandeld door de winnaar.

3.6 De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder in ieder geval het gebruik voor alle mogelijke media, waaronder mede begrepen internet en landelijke dag- en weekbladen.

3.7 De deelnemer accepteert dat hij, indien hij winnaar wordt, moet meewerken aan alle publicitaire activiteiten die zijn gekoppeld aan de prijsuitreiking.

3.8 Deelnemende kroegen zijn kroegen die mee doen aan de Winactie en het promotiepakket hebben aangevraagd om stemmen te winnen. 

Artikel 4: Rechten EMM

4.1 EMM behoudt zich het recht voor om deze Actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen en/of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

4.2 EMM behoudt zich het recht voor een deelnemer op enig moment uit te sluiten van de Winactie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze ontoelaatbaar heeft gehandeld.

Artikel 5: Persoonsgegevens en Privacybeleid

5.1 EMM is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die door de deelnemers in het kader van deelname aan de Winactie zijn verstrekt (de “Gegevens”) en handelt daarbij in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming van de Europese Unie nr. 679/2016 (hierna de 'AVG'). De Gegevens omvatten: voornaam, achternaam, geboortedatum, postcode/huisnummer, e-mailadres. De Gegevens worden zowel elektronisch als handmatig verwerkt en worden door adequate veiligheidsmaatregelen beschermd.

5.2 EMM verwerkt de Gegevens voor de volgende doeleinden:

5.2.1 Om deelnemers te kunnen laten deelnemen aan de Winactie, alsmede ten behoeve van het uitvoeren en de afwikkeling van de Winactie (hierna ‘Contractueel Doeleind’). Hierbij zal EMM tevens Gegevens delen met de leveranciers van de prijzen en eventuele bij deze Winactie betrokken onderaannemers;

5.2.2 Om aan wettelijke verplichtingen of aan bevelen van bevoegde autoriteiten te voldoen (hierna ‘Wettelijk Doeleind'). Hierbij zal EMM tevens Gegevens moeten delen met deze bevoegde autoriteiten, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;

5.2.3 Om een zakelijke transactie te voltooien, zoals een voorgestelde of daadwerkelijke reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere dispositie van alle of een deel van de bedrijfsactiviteiten, activa of aandelen van de beheerder, inclusief eventueel faillissement of vergelijkbare procedures (hierna 'Gerechtvaardigd Belang’). Hierbij zal EMM tevens Gegevens delen met de bij een dergelijke transactie betrokken (potentiële) contractspartijen, curatoren en dergelijke, alsmede met haar gecontracteerde adviesbureaus;

5.2.4 Volgend op voorafgaande toestemming van deelnemer: voor het toezenden van marketinguitingen per e-mail van en met betrekking tot EMM of andere entiteiten binnen de Disney familie, waarbij deze uitingen tevens kunnen worden toegespitst op de Gegevens zoals door de Deelnemer verstrekt. (hierna 'Marketingdoeleinden'). Hierbij zal EMM tevens Gegevens delen met andere entiteiten binnen de Disney familie, alsmede met eventuele bij het versturen van deze marketinguitingen betrokken TV operators en onderaannemers.

5.3 De gegevensverwerking door EMM met zowel het Contractueel als het Wettelijk Doeleind is noodzakelijk. Indien deelnemer hier voorafgaand of tijdens deelname aan de Winactie bezwaar tegen maakt, kan dit resulteren tot uitsluiting van deelname aan de Winactie.

De verwerking in verband met het Gerechtvaardigd Belang is noodzakelijk om het gerechtvaardigd belang van EMM (en haar contractspartijen) te eerbiedigen. Deze verwerking is voldoende in evenwicht met het belang van de deelnemers, aangezien de gegevensverwerking plaatsvindt binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om dergelijke economische activiteiten uit te voeren. Deelnemer kan echter op elk moment bezwaar maken tegen deze verwerking (op de wijze zoals uiteengezet in artikel 5.5 van deze Actievoorwaarden).

Deelnemers zijn te allen tijde gerechtigd de door hen verstrekte goedkeuring ten aanzien van de verwerking voor Marketingdoeleinden in te trekken. In dat geval zullen deze deelnemers ook geen marketinguitingen meer per e-mail ontvangen. Deelnemer kan de toestemming conform de instructies in artikel 5.5 van deze Actiewoorwaarden herroepen.

5.4 De bijgewerkte lijst met externe (sub)verwerkers is op het hoofdkantoor van EMM beschikbaar en kan worden opgevraagd door op het volgende e-mailadres contact op te nemen met EMM: fngprivacy_nl@fox.com.

5.5 Deelnemers hebben (onder meer) te allen tijde het recht om: (i) een bevestiging te verzoeken dat hun Gegevens al dan niet bewaard worden; (ii) op de hoogte te worden gehouden van de inhoud en de bron ervan, de juistheid ervan te verifiëren of om rectificatie, vervollediging of wijzigingen te verlangen; (iii) om verwijdering, conversie naar een anonieme vorm of beperking van alle Gegevens die in strijd met toepasselijke wetgeving verwerkt worden, te verlangen, en (iv) bezwaar te maken tegen de verwerking ervan om legitieme redenen. Dit recht kan worden uitgeoefend door een bericht te sturen naar het volgende e-mailadres fngprivacy_nl@fox.com.

5.6 Eventuele klachten van deelnemers kunnen worden ingediend bij de toezichthoudende autoriteit wanneer EMM niet heeft voldaan aan de AVG en het bepaalde in dit artikel 5.

5.7 De Gegevens die door EMM zijn verzameld worden tot één (1) jaar na afloop van de Winactie bewaard. Aan het einde van de bewaartermijn worden de Gegevens van deelnemer verwijderd, geanonimiseerd of geaggregeerd.

5.8 Door deelname aan de Winactie erkent de deelnemer op de hoogte te zijn van de verwerking van de Gegevens zoals genoemd in dit artikel 5 en gaat deelnemer akkoord met het privacy- en cookiebeleid van EMM zoals gepubliceerd op foxsports.nl.

Artikel 6: Klachten

6.1 Als een deelnemer een klacht heeft in verband met de door EMM georganiseerde en in deze Actievoorwaarden genoemde Winactie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan EMM kenbaar maken door middel van het sturen van e-mail naar info@foxsportszakelijk.nl onder vermelding van 'klacht Leukste Voetbalkroeg van Nederland’.

EMM zal de klacht in behandeling nemen en binnen drie (3) maanden na ontvangst van de klacht haar standpunt bepalen en contact opnemen met de klager om haar standpunt kenbaar te maken.

6.2 EMM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Winactie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de Winactie of de aanwijzing van de winnaar of uit de door haar te verstrekken prijzen.

6.3 Opmerkingen omtrent deze Winactie kunnen kenbaar gemaakt worden via het e-mailadres: info@foxsportszakelijk.nl

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 EMM is niet aansprakelijk voor het uitvallen of niet beschikbaar zijn van deze Winactie.

7.2 EMM en hun werknemers, de door hun ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uit deze Winactie voortvloeiende handelingen.

7.3 EMM en hun werknemers, de door hun inschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het gebruik of afname van de diensten in de door haar verstrekte prijzen.

7.4 EMM is niet aansprakelijk voor fouten in verband met (de tekst van) de actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor EMM in het leven roepen.

7.5 EMM is niet aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Winactie maakt.

7.6 Met betrekking tot de deelname aan de Winactie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechtsvordering) tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Winactie.

7.7 e deelnemer vrijwaart EMM van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene Actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Artikel 8: Overmacht

8.1 EMM behoudt zich het recht voor om de Winactie stop te zetten en/of niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 EMM handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

9.2 Deze Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

9.3 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van EMM.

9.4 De algemene spelvoorwaarden betreffende de Winactie zijn te vinden op de website www.leukstevoetbalkroeg.nl/actievoorwaarden.

9.5 Indien één of meer bepalingen van de voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.

9.6 Deze Winactie wordt beheerst door het Nederlands recht.

9.7 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Actievoorwaarden of de hierin genoemde Winactie worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10: Contact

Eredivisie Media & Marketing
Postbus 12876,
1100 AW Amsterdam Zuidoost
E-mail: info@foxsportszakelijk.nl

FOX Sports Leukste Voetbalkroeg maakt gebruikt van Cookies

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Met het bezoeken van onze website stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid.
Klik hier om onze volledige cookieverklaring te lezen

Sluit dit bericht

Let op: Je internetbrowser is verouderd

Het lijkt erop dat je internetbrowser ouder is dan wij ondersteunen op deze website.
Het kan hierdoor voorkomen dat sommige functionaliteiten van deze site niet werken zoals bedoeld.

Controleer bij Microsoft of er updates zijn of gebruik een van de alternatieve gratis internetbrowsers die veiliger en sneller werken dan je huidige Internet Explorer. Bijvoorbeeld: Mozilla Firefox of Google Chrome