Algemene actievoorwaarden

Meest recente herziening 26 oktober 2018

Algemene actievoorwaarden Leukste Voetbalkroeg van Nederland

Eredivisie Media & Marketing C.V.

Deze voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op het deelnemen aan de actie “Leukste Voetbalkroeg van Nederland” (hierna: “de actie”). Deze actie is een initiatief van Eredivisie Media & Marketing CV(EMM) .

U kunt deelnemen via www.leukstevoetbalkroeg.nl (hierna: “de website”). Door deelname aan de actie maakt u kans op de prijs die in artikel 3 staat omschreven.

Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 1: Voorwaarden voor deelname

 • 1 Uitsluitend kroegen die beschikken over een FOX Sports Zakelijk licentie kunnen genomineerd worden als ‘Leukste voetbalkroeg van Nederland’.
 • 2 U garandeert dat de door u opgegeven persoonlijke gegevens tijdens de deelname-procedure correct, naar waarheid, up-to-date en volledig zijn. Voorgaande is nodig om eventuele prijswinnaars de prijsinformatie te kunnen toesturen.
 • 3 Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van EMM alsmede een ieder die (in)direct betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van de actie.
 • 4 Alle kroegen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan deze actievoorwaarden en accepteren bij deelname dat deze actievoorwaarden integraal van toepassing zijn. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op de volgende website: www.leukstevoetbalkroeg.nl/actievoorwaarden
 • 5 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer integraal akkoord te gaan met de inhoud van deze actievoorwaarden en met alle beslissingen die EMM inzake deze actie neemt.
 • 6 Alle kroegen die deelnemen kunnen zich te allen tijde afmelden voor deelname via de volgende website: www.leukstevoetbalkroeg.nl.

Artikel 2: Bepalen van de winnaar(s)

2.1 De actie bestaat uit twee actieonderdelen, maar kan tevens als geheel als ‘actie’ gekenmerkt worden. De acties zijn als volgt onderverdeeld:

 • Ronde 1: Stemmen op alle genomineerde voetbalkroegen gedurende de periode van 26 oktober tot en met 15 november 2018.
 • Ronde 2: Bepalen winnaar door vakjury op de drie geselecteerde voetbalkroegen gedurende de periode van 16 november tot en met 25 november 2018.

2.2 Uitsluitend indien u deelneemt middels de in artikel 1.2 omschreven wijze maakt de deelnemende kroeg kans op het winnen van de prijs.

2.3 In elke provincie wordt er één provinciewinnaar gekozen. De kroeg die in de provincie de meeste stemmen heeft gehaald, krijgt de titel ‘provinciewinnaar’ toegewezen.

2.4 Indien er twee of meerdere kroegen uit een zelfde provincie, een gelijk aantal stemmen hebben, zal op basis van loting worden bepaald welke kroeg wordt aangemerkt als provinciewinnaar . Deze regel geldt uitsluitend als twee of meerdere kroegen hiermee op de eerste plaats zouden eindigen.

2.5 Het kiezen van de uiteindelijke winnaar geschiedt o.b.v. een jury-rapport. Van de twaalf provinciewinnaars worden uiteindelijk de drie kroegen met de meeste stemmen door de vakjurry bezocht. De kroeg die door de vakjury, door middel van een scoreforumlier, de hoogste score krijgt toegedeeld, wordt aangemerkt als uiteindelijke winnaar. De vakjury kan nooit twee of drie kroegen uit dezelfde provincie bezoeken.

2.6 De kroegen worden beoordeeld op vier onderdelen: kroegsfeer, voetbalbeleving, personeel/service en catering. Kroegen die worden bezocht door de jury hebben geen overwegende invloed op de beoordelingscriteria, noch op de eindscore.

2.7 Deelnemers aan de verkiezing hebben geen overwegende invloed op de bepaling van de uiteindelijke winnaar.

2.8 Indien er twee of meerdere kroegen een gelijk aantal stemmen hebben, en hiermee op de derde plaats komen, zal op basis van loting worden bepaald welke kroeg me gaat in de trekking. Deze regel geldt uitsluitend als twee of meerdere kroegen hiermee op de derde plaats zouden eindigen.

2.9 De winnaar van de Leukste Voetbalkroeg van Nederland wordt op 1 december 2018 door EMM bekend gemaakt. Daarnaast ontvangt de persoon die het winnende team heeft aangemeld een e-mail ter bevestiging.

2.10 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 3: De prijs

3.1 De winnaar van de Leukste Voetbalkroeg van Nederland wint:

 • De officiële ‘Leukste voetbalkroeg van Nederland’ –schaal.
 • Een FOX Sports Zakelijk- licentie voor gedurende één jaar.
 • Een ZiN membership waarmee de winnaar gedurende heel 2019 trainingen en events kan bijwonen in ZiN, geleverd door Sligro.
 • Een jaar lang gratis bitterballen geleverd door Sligro. De levering van het aantal bitterballen per periode wordt in overleg met de licentiehouder bepaald.   

3.2 De pronvinciewinnaars winnen een masterclass Pubfood in het Zin Inspiratielab.

3.3 Te winnen prijzen zijn uniek en staan op naam van de winnende voetbalkroeg. De prijs is niet overdraagbaar (tenzij EMM daar expliciet toestemming voor verleent), inwisselbaar of uit te keren in geld.

3.4 Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan deze actie.

3.5 EMM kan de prijs – al dan niet gedurende de looptijd daarvan – intrekken wanneer de prijswinnaar geen vaste woon- of verblijfsplaats heeft in Nederland, of een minderjarige tot 18 jaar aan de actie blijkt te hebben deelgenomen.

3.6 De gewonnen prijs is niet inwisselbaar voor geld. Evenmin mag zij worden verkocht of op andere wijze worden verhandeld door de winnaar.

3.7 De deelnemer geeft automatisch toestemming voor publicatie van de inzending in de breedste zin van het woord, waaronder in ieder geval het gebruik voor alle mogelijke media, waaronder mede begrepen internet en landelijke dag- en weekbladen.

3.8 De deelnemer accepteert dat hij, indien hij winnaar wordt, moet meewerken aan alle publicitaire activiteiten die zijn gekoppeld aan de prijsuitreiking.

3.9 Deelnemende kroegen zijn kroegen die mee doen aan de actie en het promotiepakket hebben aangevraagd om stemmen te winnen. 

Artikel 4: Rechten EMM

4.1 EMM behoudt zich het recht voor om deze actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen en/of aan te vullen zonder daarvan nadere aankondiging te doen.

4.2 EMM behoudt zich het recht voor een deelnemer op enig moment uit te sluiten van de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige andere wijze ontoelaatbaar heeft gehandeld.

Artikel 5: Persoonsgegevens

5.1 De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem of haar verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de bekendmaking van de winnaar en wel via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet. Door deelname aan deze actie geeft de winnaar toestemming zijn/haar naam voor promotionele doeleinden van EMM te gebruiken.

5.2 In de privacy verklaring kunt u meer informatie vinden omtrent omgang met persoonsgegevens.

5.3 De gegevens die nodig zijn voor deelname worden eigendom van EMM en worden niet verkocht of aan derden verstrekt. De gegevens worden opgenomen in een bestand.

5.4 Op dit bestand is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. De persoonlijke gegevens worden niet voor andere doeleinden dan deze actie gebruikt, behalve na nadrukkelijke toestemming van de deelnemer.

Artikel 6: Klachten

6.1 Als een deelnemer een klacht heeft in verband met de door EMM georganiseerde en in deze actievoorwaarden genoemde actie, dan kan de deelnemer deze binnen 10 werkdagen nadat de klacht is ontstaan of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan EMM kenbaar maken door middel van het sturen van e-mail naar info@foxsportszakelijk.nl onder vermelding van 'klacht Leukste Voetbalkroeg van Nederland’.

EMM zal de klacht in behandeling nemen en binnen drie (3) maanden na ontvangst van de klacht haar standpunt bepalen en contact opnemen met de klager om haar standpunt kenbaar te maken.

6.2 EMM is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de actie noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot deelname aan de actie of de aanwijzing van de winnaar of uit de door haar te verstrekken prijzen.

6.3 Opmerkingen omtrent deze actie kunnen kenbaar gemaakt worden via het e-mailadres: info@foxsportszakelijk.nl 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 EMM is niet aansprakelijk voor het uitvallen of niet beschikbaar zijn van deze actie.

7.2 EMM en hun werknemers, de door hun ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van uit deze actie voortvloeiende handelingen.

7.3 EMM en hun werknemers, de door hun inschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor gebreken in het gebruik of afname van de diensten in de door haar verstrekte prijzen.

7.4 EMM is niet aansprakelijk voor fouten in verband met (de tekst van) de actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor EMM in het leven roepen.

7.5 EMM is niet aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de actie maakt.

7.6 Met betrekking tot de deelname aan de actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere (rechtsvordering) tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de organisatie van de actie.

7.7 De deelnemer vrijwaart EMM van aanspraken van derden in verband met een niet-nakoming van deze algemene actievoorwaarden of in verband met het handelen of nalaten van de deelnemer.

Artikel 8: Overmacht

8.1 EMM behoudt zich het recht voor om de actie stop te zetten en/of niet over te gaan tot het uitkeren van de prijs in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor.

Artikel 9: Overige bepalingen

9.1 EMM handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

9.2 Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

9.3 De eventuele verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van EMM.

9.4 De algemene spelvoorwaarden betreffende de actie zijn te vinden op de website www.leukstevoetbalkroeg.nl/actievoorwaarden.

9.5 Indien één of meer bepalingen van de voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden aan.

9.6 Deze actie wordt beheerst door het Nederlands recht.

9.7 Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze actievoorwaarden of de hierin genoemde actie worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10: Contact

Eredivisie Media & Marketing
Postbus 12876,
1100 AW Amsterdam Zuidoost
E-mail: info@foxsportszakelijk.nl

FOX Sports Leukste Voetbalkroeg maakt gebruikt van Cookies

Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Met het bezoeken van onze website stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid.
Klik hier om onze volledige cookieverklaring te lezen

Sluit dit bericht

Let op: Je internetbrowser is verouderd

Het lijkt erop dat je internetbrowser ouder is dan wij ondersteunen op deze website.
Het kan hierdoor voorkomen dat sommige functionaliteiten van deze site niet werken zoals bedoeld.

Controleer bij Microsoft of er updates zijn of gebruik een van de alternatieve gratis internetbrowsers die veiliger en sneller werken dan je huidige Internet Explorer. Bijvoorbeeld: Mozilla Firefox of Google Chrome